Adatvédelmi Nyilatkozat!

A mindenteladok.hu magántulajdonú honlap /továbbiakban weblap/ tulajdonosa, üzemeltetõje jelen nyilatkozatával tájékoztatja a weblap látogatóit és regisztrált felhasználóit, látogatóit /továbbiakban felhasználó/ a weblap adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseirõl és a felhasználók jogorvoslati lehetõségeirõl.

Érintett felek: Tulajdonos és a Felhasználó:

Az adatok Kezelõje Tulajdonos: Taskovics Tibor 6440, Jánoshalma Petõfi Sándor u 29

06-30/234-6968   hirdetes@/mindenteladok.hu   adósz:8381810256

Tulajdonos valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy/ek/. A Tulajdonos mindenkor szem elõtt tartja a személyes adatok védelméhez fûzõdõ alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak biztonságáról és felhasználásáról.

Felhasználó: a weblapra érkezõ bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.

Felhasználó a weblap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot és az ahhoz kapcsolódó Felhasználási Feltételeket megértette, mindennemû befolyástól mentesen elfogadja, megértette és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelezõ érvényûnek tekinti.

Kezelt adatok!

A weblap megtekintése során a technikai mûködés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdõ és befejezõ idõpontja, a felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függõen - a böngészõ és az operációs rendszer adatai, valamint a belépõ és a kilépõ oldal Ur l-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. A Tulajdonos ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, nem adja ki harmadik félnek, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A weblapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

További jogosultság megszerzését az Tulajdonos regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak a weblapon hirdetések feladására, kezelésére, az ezzel kapcsolatos tartalmak feltöltésére. A regisztráció során kötelezõ megadni a felhasználó valódi nevét, e-mail címét pontos elérhetõségét és egy jelszót. A kötelezõen megadandó személyes adatok a weblap szolgáltatásainak igénybevétele során a többi felhasználó számára csak akkor válnak láthatóvá, ha ehhez a felhasználó a weblap felületén hozzájárul. Ezen adatok megadása önkéntes, és szintén nem válnak egyetlen más felhasználó számára sem láthatóvá; azokat a Tulajdonos kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, szolgáltatásai minõségének javítása érdekében, valamint statisztikai célokra használja. A weblap egyik funkciójaként a regisztrált felhasználónak lehetõsége van egy adott hirdetésnek, avagy magának a weblapnak az ajánlására, a felhasználó számára ismerõs, harmadik fél/ek/ részére /pl: Facebook/.

Az adatkezelés célja!

A látogatás idõpontjai, az IP cím, a belépõ- és kilépõ oldal Ur l-je, valamint a böngészõ és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszermûködési sajátosságainak megfelelõen automatikus. Ezekbõl az adatokból a Tulajdonos statisztikai adatokat készíthet.

A weblapon való regisztráció során az Tulajdonos kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a weblap szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a Tulajdonos és a felhasználó közötti kapcsolatot biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerülhet. Az kötelezõen megadandó adatok szintén kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Az adatkezelés idõtartama!

A weblap bizonyos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett Cooki e-t, sütit helyezhetnek el a felhasználó számítógépén. Ezen kisméretû fájlok a felhasználó azonosítását és a weblap könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. Ezen programok a felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben a felhasználó számítógépén tiltja a Cooki e-sütik fogadását, az a weblap szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, és elõfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldal nem tökéletesen jelenik meg, vagy nem használhatóak megfelelõen.

A regisztráció során megadott személyes és regisztrációs adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti - ide nem értve a VI. /Hirdetésekre vonatkozó tájékoztatás/ pontban foglalt személyes és egyéb adatokat - valamint a Tulajdonos maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszûnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja /lásd Felhasználási Feltételek/.

Általános adatvédelmi tudnivalók!

A weblap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével felhasználó hozzájárul, hogy az Tulajdonos a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai, közvetlen üzletszerzési és piackutatási célból, valamint szolgáltatásai minõségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait /hiteles adatok/ köteles megadni. A felhasználó emellett felelõs azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetõek, vagy többféleképpen értelmezhetõek.

Amennyiben felhasználó regisztrációkor nem a pontos adatait /például nem létezõ személy, avagy harmadik fél adatait/ adja meg, akkor Tulajdonos jogosult a felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, vagy felhasználóval szembeni kártérítésre.

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

A felhasználó a weblapon történõ regisztrációval elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a számára reklámot tartalmazó levelet /hírlevelet, e-mailt/ küldjön. A hírlevélrõl történõ leiratkozás úgy lehetséges: a kapott hírlevél alján lévõ linkre történõ kattintással /itt leiratkozhat felirat/ vagy pedig közvetlen kapcsolatfelvétellel a Tulajdonos felé a Kapcsolat menüpontban található elérhetõségek valamelyikén.

A felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Tulajdonos a felhasználó által a weblap felületére feltöltött hirdetéseket és az általa a regisztráció során megadott személyes adatokat partneroldalakon /domaineken/ is - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak illetve a Felhasználási Feltételeknek megfelelõen - megjelenítse, közzétegye.

Amennyiben a weblap tulajdoni joga megváltozik, úgy felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az általa regisztrációkor megadott személyes adatokat, illetve az általa feladott hirdetéseket a weblap új tulajdonosa a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint tovább kezelje. Egyben felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos személyének változásáról ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban, illetõleg az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási Feltételekben illetve e-mailben kap tájékoztatást.

Felhasználó a weblapra feltöltött tartalmat, illetve azok egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából kezelheti. A felhasználó nem jogosult e tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történõ terjesztésére, tárolására /például nem csak adatbázisokban/, átvételére, fénymásolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára és bárminemû egyéb, a weblap által nyújtott szolgáltatások igénybevételén túlmutató felhasználásra. A Tulajdonos ezzel kapcsolatban minden jogot magának tart fenn.

A weblapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket, beágyazott /embeddelt/ videókat a Tulajdonos teljes körûen nem ellenõrzi, így ezekért semminemû felelõsséget nem vállal. Amennyiben a Tulajdonosnak tudomására jut, hogy valamely felhasználó által a weblapra feltöltött-beágyazott apróhirdetést vagy képeket, videókat harmadik félnek személyiségi vagy szerzõi jogait, faji vagy nemi, vallási, politikai nézetét sértik, úgy ezeket onnan azonnali hatállyal eltávolítja.

Felhasználó hozzájárul, hogy a weblapra feltöltött apróhirdetések tartalmát és a képeket a Tulajdonos nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.

Hirdetésekre vonatkozó tájékoztatás!

Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a felhasználó hirdetéseiben feltöltött publikus tartalom /hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, esetében különösképpen, ha az tartalmaz személyes adatot/, a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék /rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb./. A hirdetésekben közöltek alapján mások a felhasználó személyét érintõ - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükrözõ, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hirdetõ által a közétett adatai további kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény 6.§ (7) bekezdésben meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra, hozatalra általa átadott adatok tekintetében. A Tulajdonos hirdetésekben publikusan megjelenõ tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetõvé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett a hirdetésekben megjelenõ publikus tartalmat felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A felhasználó által törölt hirdetéseket a Tulajdonos felhasználói törlést követõen a továbbiakban nem teszi közzé, ugyanakkor technikai okokból és esetleges hatósági megkeresésnek való megfelelés céljából további maximum 6 hónapig megõrizheti.

Az adatokhoz hozzáférõk köre, adatfeldolgozók!

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai mûködés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Tulajdonos és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek, valamint a weblap posztolását végzõ erre kijelölt alkalmazottai férhetnek hozzá:

Cégnév: AB Plust Bt. Székhely:2049 Diósd IV Béla Király utca 48. Cégjegyzékszám:01-06-757647. Adószám:21586091-2-13. Közösségi adószám:

HU21586091. Bankszámlaszám:10700440-24323408-51100005. Infoline: +36 1 4450509(H-P 9-16). Információk: abplusz @ abplusz.hu

A felhasználó engedélye nélkül felhasználó személyes adatait a Tulajdonos harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben elõírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. A Tulajdonos az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A weblap felületén a felhasználó által megadott adatok közül a feltöltött hirdetés publikus tartalma /hirdetés címe, hirdetés leírása, hirdetéshez csatolt képek, hirdetés helye, stb./ nyilvános. Minden egyéb, a felhasználó által megadott adatok nem nyilvánosak, és harmadik személy által nem hozzáférhetõek. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a felhasználó a weblap felületén hozzájárul más személyes adatai /pl.: telefonszám, e-mail cím, név, stb./ közzétételére.

A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére a Tulajdonos újra kiküldi a felhasználó jelszavát a felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.

Tulajdonos a weblap szolgáltatásainak javításához igénybe veheti a Google, mint külsõ szállító szolgáltatásait. A Google cookie-kat használhat a weblapon történõ hirdetések megjelenítése során, amely lehetõvé teszi, hogy a felhasználók számára jobban testreszabott hirdetéseket tudjon megjeleníteni. A felhasználó e Cooki e-k használatát kikapcsolhatja. Ezen adatvédelmi szabályokról és tudnivalókról bõvebben itt tájékozódhat:

              http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban!

Személyes adataik kezelésérõl minden felhasználó tájékoztatást kérhet. A Tulajdonos kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl /székhelyérõl/ és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az hirdetes@mindenteladok.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználó a saját adatait, hirdetéseinek tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az hirdetes@mindenteladok.hu e-mail címen.

Adatbiztonsági intézkedések!

Az adatok tárolása: Cégnév: AB Plusz Bt.   Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.  Cégjegyzékszám: 01-06-757647   Adószám: 21586091-2-13  Közösségi adószám: HU21586091   Bankszámlaszám:10700440-24323408-51100005  Infoline: +36 1 4450509(H-P 9-16)  

 Információk: abplusz @ abplusz.hu  szerverén és tárhelyén történik. Az AB Plusz Bt. általa õrzött személyes adatokat a tõle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.

Emellett a Tulajdonos törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban mûködjön. Ennek ellenére – az Internet sajátosságaiból kifolyólag, valamint mivel a weblap a fentebb említett módon egy tõle független szolgáltató tárhelyén és szerverén fut – az oldalon közzétett adatok biztonságát – részben rajta kívülálló okok miatt – a Tulajdonos nem tudja teljes mértékben garantálni. Ezért a Tulajdonos felhívja a felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan információkat tegyen közzé, melynek bármilyen, a Tulajdonoson kívülálló okból /például bûncselekmény/ történõ kikerülése nem okoz neki sem anyagi, sem másféle kárt, ugyanis a Tulajdonos ilyen esetben semminemû felelõsséget nem vállal a kikerült adatokért.

Jogérvényesítési lehetõségek!

Ha a felhasználó úgy érzi, hogy a Tulajdonos vagy az Adatkezelõ megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, akkor kérjük, vegye fel a Tulajdonossal a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. A felhasználónak emellett lehetõsége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság elõtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint a Tulajdonos kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az  hirdetes@mindenteladok.hu e-mail címre jutassa el.

 

Jánoshalma,  2016.01.01.

Tisztelettel: Taskovics Tibor

http://mindenteladok.hu