Felhasználási feltételek!

 

A használati feltételek a mindenteladok.hu oldalról:

Adatok kezelõje:

Taskovics Tibor  06-30/234-6968

hirdetes@mindenteladok.hu

Székhely: 6440, Jánoshalma Petõfi u 29.  Adószám:8381810256

/továbbiakban szolgáltató/ által üzemeltetett mindenteladok.hu oldalán történõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás (továbbiakban szolgáltatás, mindenteladok.hu) igénybe vevõje (továbbiakban felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A szabályzatban foglaltak betartása mind a szolgáltatóra, mind a felhasználóra nézve kötelezõ.

Felhasználónak minõsül a mindenteladok.hu oldal látogatója, illetõleg aki a szolgáltatást igénybe veszi. Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.

Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Tulajdonos bármikor jogosult a szerzõdés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követõen a szolgáltatás használata a szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.

Szabályzat aktuális változata a szolgáltatás fõlapján elhelyezett használati feltételek feliratra kattintva tekinthetõ meg.

 A Tulajdonos hirdetési helyet biztosít felhasználók részére apróhirdetéseik vagy banner reklámok kihelyezésére és hirdetésére a Tulajdonos által üzemeltetett mindenteladok.hu internetes oldalon, illetve email rendszerben. Tulajdonos által biztosított internetes adminisztrációs felület használatával felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A felhasználó által elhelyezett képeket és szöveget a szolgáltató jogosult minden esetben felülbírálni.

A honlap megtekintése és az azon történõ keresés ingyenesen és regisztrációval történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követõen ingyenesen, némely szolgáltatások használati díj ellenében érhetõk el. A honlapon történõ regisztrációnál az adatmegadás önkéntes.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a honlapon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, személyhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz továbbításhoz az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztatató jellegû, annak bárminemû igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelõssége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem felel semmilyen, a felhasználó által a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért, tartalmakért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelmekért, illetve káráért felelõsséget nem vállal.

Tulajdonos garantálja a honlapon található hiba és zavarmentes, valamint vírusmentes mûködést.

Tulajdonos a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérõ mûködésébõl, megváltozásából, az adatok törlésébõl vagy elvesztésébõl, a szolgáltatás korlátozásából eredõ bármilyen kár megtérítését kizárja.

Felhasználó által elhelyezett tartalmat Tulajdonos jogosult, de nem köteles ellenõrizni, az ott található tartalomért szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Tulajdonos vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevõjétõl felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt támaszt, vagy bármely hatóság eljárást indít, felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Tulajdonosnál felmerülõ valamennyi költség és kár megtérítésére.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Tulajdonos szolgáltatásait igénybevevõ felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében felhasználó minõsül szolgáltatónak.

A Szolgáltatás mûködtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítõ szolgáltatásnak minõsül.

A Szolgáltatás használata és a regisztráció!

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelõ megadására. Kötelezõen megadandó adatok esetén a formai ellenõrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenõrizni és jóváhagyni. Ezt követõen kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Tulajdonos a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén Tulajdonos haladéktalanul biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetõségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthetõ az tulajdonoshoz, illetve az felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára láthatóvá válik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten küldött adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Tulajdonos felelõsséget nem vállal.  A megkötött szerzõdés nem minõsül írásban megkötött szerzõdésnek. Szerzõdéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetõség. Tulajdonos a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor megváltoztathatja. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelõek, pontosak és idõszerûek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Tulajdonos minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak nem megfelelõ adatokat ad meg. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Tulajdonos felmerült kárát megtéríteni. 

A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Tulajdonos jogainak sérelme nélkül, illetve a szabályzat betartása mellett használható.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten tiltott módon történõ felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását okozza, vagy azt eredményezheti, vagy veszélyezteti a szolgáltatás mûködtetését.

Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a szolgáltatás rendeltetésszerû használatától eltérõ célú felhasználása, illetve gyûjtése.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott elektronikus elérhetõségein a Tulajdonos közvetlen üzletszerzési céllal megkereshesse, valamint a szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket küldjön számára. A Hírlevél minden esetben reklámot és szöveget tartalmazhat. A felhasználó bármikor külön-külön letilthatja az elektronikus hirdetések, illetve a hírlevél fogadását. A Tulajdonos azonban kéri annak figyelembevételét, hogy a szolgáltatás ingyenes mûködésének feltétele a Tulajdonos reklámokkal történõ támogatása.

Adatszolgáltatás!

A szolgáltatás hitelességének megõrzése érdekében a Tulajdonos által apróhirdetés feladásakor megadott neve mindig nyilvánosságra kerül az apróhirdetés weboldalon történõ megjelenéssel egy idõben.

A felhasználó köteles pontos és valós elérhetõségeket megadni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Tulajdonos tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valódiak, a felhasználó ezen adatok alapján nem elérhetõ, akkor Tulajdonos jogosult azonnal a felhasználó hozzáférését megszüntetni és az apróhirdetést törölni.

A weboldalon elérhetõ szolgáltatások közül a Tulajdonos az alábbiakat ingyenesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, azonnali kapcsolatba lépés, értesítõ levél küldése, közvetett üzenetküldés a hirdetõnek.

A díjköteles szolgáltatások listáját a szolgáltatási díjakat a hirdetés kiemelés felirat tartalmazza. A felhasználó a megjelenõ apróhirdetések kiemeléséhez az ezzel kapcsolatos díjakat a weboldal felhasználó fiókján keresztül bankkártyával vagy mobiltelefon segítségével megoldható fizetési konstrukciók segítségével egyenlítheti ki. A Tulajdonos bármikor jogosult a díjtáblázat egyoldalú módosítására.

A Tulajdonos admin rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók apróhirdetéseirõl és egyenlegérõl.

Apróhirdetések tartalma:

A mindenteladok.hu-n határozottan tilos olyan termékek-szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

-veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tûz-vagy robbanásveszélyes

anyag;

-gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, bármely hasonló hatású szer;

-alkohol, kivéve minõségi, egyedi vagy különleges gyûjtõi szeszes ital;

-lopott, vagy egyéb módon bûncselekménybõl származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

-hamis, vagy hamisított termék /pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevõket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minõségét, összetevõit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzõjét illetõen, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is/;

-hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítõ termék;

-olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzõi joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

-szerzõi jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elõsegíti vagy alkalmas a szerzõi jog megsértésére;

-emberi szerv, szövet;

-engedélyköteles fegyver, lõszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök tûzijáték alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, bokszer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspré stb.);

-értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet alkalmazni, kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható értékpapír mely nem valós adatot mutat meg, és amely kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;

-hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz: üdülési csekk, kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;

-kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítõ címke- vagy matrica;

-bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyûlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyûlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

-egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

-vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

-aktiváló kód, cd-kulcs, az eredeti szoftvertõl különválasztott sorozatszám;

-minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötõdõ segítség felajánlása;

Szigorúan tilos továbbá:

-bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a mindenteladok.hu, vagy szolgáltatás módosítása végezhetõ el, illetve amely befolyásolhatja a mindenteladok.hu, vagy a szolgáltatás rendeltetésszerû használatát, mûködését, akadályozza.

-olyan megoldás használata, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütközõ módon történõ felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet mûködését, elérhetõségét befolyásolja;

Állás apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethetõ meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mailcíme), a felhasználó kezességet vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.

Nem jeleníthetõ meg olyan apróhirdetés, amely:

-válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;

-bûncselekményre felbujtást valósít meg;

-nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelõ értékelésre és az emberi méltóságra, vallási hovatartozásra, politikai nézetre;

-súlyos vagy széleskörû ellenállást vált vagy válthat ki;

-becsmérlõ vagy megalázó;

-faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat

Egy apróhirdetés egyidejûleg csak egy kategóriában tehetõ elérhetõvé a szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott felhasználó által a weboldalon hasonló, vagy majdnem ugyanaz, lényegi eltérést nem tartalmaz, a Tulajdonos megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, további apróhirdetés nem tehetõ közzé. Amennyiben a Tulajdonos észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formát törölni.

Az apróhirdetésekhez a felhasználók jogosultak meghatározott méretû és mennyiségû kép- vagy fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetéshez tartozhatnak.

A felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött fájlok vagy képek eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a Tulajdonostól kérhetõ az elérhetõségek segítségével.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik!

A felhasználókat terheli a teljes felelõsség a felhasználói fiókjukban történt minden módosításért . A felhasználók kötelesek a Tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen  biztonságot sértõ esetrõl. A Tulajdonos nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok illetéktelen használatából eredõ károkért. A felhasználó ugyanakkor felelõsséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának védelméért Tulajdonos vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Tulajdonos együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.

A szolgáltatás Tulajdonos által elérhetõvé tett tartalom szerzõi jogi védelem alatt áll. A szerzõi jogok összessége és az adatbázis védelmét szolgáló jogok a Tulajdonost illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerû használatával olvasáson, megjelenítésen, többszörözésen, továbbá a kereskedelmi célból történõ merevlemezre mentésen és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Tulajdonos elõzetes írásban történõ engedélyének hiányában.

A Szerzõdés megszûntetése!

A felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, olyan módon, hogy a szolgáltatás alján elérhetõ Kapcsolat feliraton keresztül jelzi igényét a Tulajdonos felé. Ilyen esetben a jelen szerzõdést a Tulajdonos azonnali hatállyal és automatikusan megszûnteti.

Amennyiben a felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstõl számított 60 napon át nem látogatja, Tulajdonos jogosult a regisztrációt és vele együtt a minden adatot, /apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleget törölni/. A Tulajdonos a végleges törlést megelõzõen figyelmezetõ mailt küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

Amennyiben a felhasználó megszegi a szerzõdés feltételeit, a Tulajdonos törölheti a felhasználói fiókot, vele együtt minden adatot, ami a felhasználóhoz tartozik.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor, elõzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

 

Jánoshalma 

2016.01.01

Üdvözlettel: Taskovics Tibor